Παλιές, αυθεντικές εκδόσεις έργων των Μεγάλων Ελλήνων Διαδασκάλων (Αδ. Κοραή, Ευγ. Βουλγάρεως, Κων/νου Κούμα κ.ά.)